GomSpace Group presenterar nya långsiktiga ambitioner

Management_Change_5.jpg
9/28/2018


GomSpace Group presenterar nya långsiktiga ambitioner
Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) (“GomSpace”) har reviderat bolagets långsiktiga ambitioner för att reflektera den starka underliggande marknadspotentialen och tillväxtutsikterna. De nya målen reflekterar bolagets ambitioner och fokus för den kommande femårsperioden.
Försäljningen i GomSpace visar på en välfungerande affärsmodell med stark orderingång och fortsatt uppbyggnad av pipeline, i vilken mellan 500 till 700 satelliter har identifierats från nuvarande kunder.

Möjligheterna att omvandla rymdteknologi från högkostnadslösningar till lågkostnadslösningar fortsätter att utvecklas. Nanosatelliter kan utföra komplexa uppgifter som för närvarande utförs av större och mer kostsamma traditionella satelliter. Den för nanosatelliter mycket lägre produktionskostnaden öppnar upp för nya potentiella kundsegment och användningsområden. Den starka tillväxten sedan börsintroduktionen i juni 2016, med en CAGR[1] om 79 procent (91 procent utan eliminering), har påskyndat investeringar i produktionskapacitet, projektledning och produktutveckling.

GomSpace håller för närvarande på att färdigställa utvecklingen av ett betydande antal nya produkter och har förberett för att skala upp och industrialisera produktionen. Bolaget har investerat i nya produktionsfaciliteter som initialt möjliggör produktion av en satellit i veckan men som på sikt har kapacitet att tillverka en satellit per dag. Betydande skalfördelar förväntas uppnås i övergångsfasen, från produktion av enstaka satelliter till industrialiserad produktion av större kvantiteter.

En översyn av strategin och affärsplanen har genomförts för att till fullo kunna ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten och nya identifierade användningsområden och lösningar för GomSpaces produkter, vilket nu avspeglas i bolagets reviderade långsiktiga ambitioner.

GomSpaces reviderade långsiktiga ambitioner per den 28 september 2018 i sammandrag:

·  Försäljning: GomSpace har som mål att generera försäljning överstigande 1,5 miljarder kronor 2023 med stöd av den starka underliggande marknaden.
·  Bruttomarginal: GomSpace har som mål att uppnå en bruttomarginal överstigande 50% på medellång sikt.
·  Utdelning: GomSpace verkar i en växande marknad och prioriterar tillväxt. Aktieägare bör inte förvänta sig någon utdelning på kort till medellång sikt.

Bolaget har tidigare kommunicerat en ambition om att uppnå en försäljning om 820 miljoner kronor redan 2021. Denna ambition kommer sannolikt uppnås något senare till följd av att konverteringen från ”demonstrationsprojekt i omloppsbana” till konstellationsprojekt har tagit något längre tid än vad som tidigare var förväntat. Bolaget har å andra sidan erhållit fler ”demonstrationsprojekt i omloppsbana” än förväntat, vilket kan konverteras till betydande konstellationprojektsordrar på medellång sikt. Utöver detta förväntas etableringen av den Luxemburgbaserade verksamheten (konstellationsprojektsledning) växa snabbt och bidra starkt till försäljningstillväxten. Med ovanstående i beaktande, har GomSpaces styrelse reviderat upp bolagets långsiktiga ambitioner för 2023. Revideringen av bolagets strategi och affärsplan, initierad av styrelsen, har dessutom resulterat i ett definerat kapitalbehov. Under förutsättning av att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor, förväntas bolaget vara fullt finansierat för att leverera på nuvarande affärsplan och förutsättningar fram till dess att bolaget väntas vara kassaflödespositivt.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email: nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.

Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 08.50 CET den 28 september 2018.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://file:///C:/Users/tfi/Documents/Pressmeddelande%20-%20L%C3%A5ngsiktiga%20ambitioner%20GomSpace%20Group%20-%202018.09.28%20SWE.docx#_ftnref1) Compound annual growth rate (sv. genomsnittlig årlig tillväxt)
------------------------------------------------------------
This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
http://news.cision.com/gomspace-a-s/r/gomspace-group-presenterar-nya-langsiktiga-ambitioner,c2630393
The following files are available for download:
http://mb.cision.com/Main/14387/2630393/917518.pdf
 

Follow us