GomSpace: Kallelse till extra bolagsstämma i GomSpace Group AB (publ) den 16 oktober 2018.

Generel_Assembly.jpg
9/28/2018


GomSpace: Kallelse till extra bolagsstämma i GomSpace Group AB (publ) den 16 oktober 2018

Aktieägarna i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 11.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 10 oktober 2018; samt

(ii)               senast onsdagen den 10 oktober 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
att: Linnea Björkstrand, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till linnea.bjorkstrand@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 10 oktober 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.gomspace.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Avslutande av stämman

Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Som offentliggjorts av bolaget genom pressmeddelande den 28 september 2018 har styrelsen för avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget ska genom utnyttjande av bemyndigandet kunna öka till ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser (d.v.s. motsvarande cirka 165 % av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget per idag och med en potentiell utspädningseffekt om cirka 62 %). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras med beaktande av marknadsmässig rabatt. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7. Beslut om antal styrelseledamöter.

Vid årsstämman den 26 april 2018 fattades beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Två (2) styrelseledamöter har avträtt efter årsstämman. Valberedningen föreslår därför att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 28 340 667 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, såsom framgår av punkten 6 ovan, kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och tillsändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gomspace.com och framläggas på stämman.

_____

Stockholm i september 2018

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57                             
E-post: nbu @ gomspace.com        

Om GomSpace Group AB

Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.                       
 

Övrigt
Denna information är sådan information som GomSpace är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 09:20 CET.

 

+------------------------------------------------------------------------------+
|VIKTIG INFORMATION |
|Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, |
|förvärva aktier i GomSpace. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller |
|delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper|
|i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, |
|publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, |
|Australien,Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller|
|i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller |
|distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar |
|och föreskrifter. |
+------------------------------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------
This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
http://news.cision.com/gomspace-a-s/r/gomspace--kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-gomspace-group-ab--publ--den-16-oktober-2018,c2630463
The following files are available for download:
http://mb.cision.com/Main/14387/2630463/917543.pdf
 

Follow us