GomSpace offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

9ca314c93bf3bb93_org.jpg
4/21/2023

GomSpace offentliggör utfall i genomförd företrädesemission
GomSpace Group AB (publ) (”GomSpace” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i den företrädesemission av nya aktier som beslutades av styrelsen den 17 mars 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt har 77 939 396 nya aktier, motsvarande cirka 101 MSEK eller cirka 83 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter varav 41 225 646 nya aktier har tecknats mot betalning genom kvittning av det konvertibla lånet om cirka 53,6 MSEK i enlighet med de teckningsåtaganden som beskrivs i det prospekt som upprättats av Bolaget avseende Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 101 MSEK (före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen) varav Bolaget tillförs omkring 47 MSEK kontant för dess verksamhet och omkring 53,6 MSEK erhålls genom kvittning av det konvertibla lånet och således inte tillförs Bolaget kontant.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 april 2023. Totalt 77 939 396 nya aktier, motsvarande cirka 101 MSEK, eller cirka 83 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter varav 41 225 646 nya aktier har tecknats mot betalning genom kvittning av det konvertibla lånet om cirka 53,6 MSEK i enlighet med de teckningsåtaganden som beskrivs i det prospekt som upprättats av Bolaget avseende Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattade högst 94 094 644 nya aktier, varav 32 225 744 nya aktier, motsvarande cirka 41,9 MSEK, eller cirka 34,2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter mot kontant betalning. 4 488 006 nya aktier, motsvarande cirka 5,8 MSEK, eller cirka 4,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats utan stöd av teckningsrätter mot kontant betalning. Därutöver har 41 225 646 nya aktier, motsvarande cirka 53,6 MSEK, eller cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter mot betalning genom kvittning av det konvertibla lånet om cirka 53,6 MSEK i enlighet med de teckningsåtaganden som beskrivs i det prospekt som upprättats av Bolaget avseende Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 101 MSEK (före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen uppgående till omkring 3,5 MSEK) varav Bolaget tillförs omkring 47 MSEK kontant för dess verksamhet och omkring 53,6 MSEK erhålls genom kvittning av det konvertibla lånet och således inte tillförs Bolaget kontant.

Styrelseordföranden Jukka Pertola kommenterar: "GomSpace tackar de aktieägare som har visat sitt stöd till Bolaget genom att teckna nya aktier trots det rådande marknadsklimatet. Utfallet i Företrädesemissionen ligger inom intervallet för det mål om 100-125 miljoner kronor som tidigare kommunicerats och vi välkomnar nya och befintliga aktieägare till vår fortsatta resa.” säger Jukka Pertola (styrelseordförande).

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av nya aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som upprättades av Bolaget och publicerades den 24 mars 2023 med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.gomspace.com) och i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se) (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Handel med BTA
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Premier Growth Market och kommer att upphöra efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, då BTA omvandlas till ordinarie aktier. Registrering av Företrädesemissionen väntas ske omkring vecka 18 2023.

Aktier och aktiekapital
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 391 083,41 SEK fördelat på 62 729 763 aktier. Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 5 455 757,72 SEK genom emission av 77 939 396 nya aktier motsvarande cirka 124,2 procent av aktiekapitalet och antalet utestående aktier och röster i Bolaget innan Företrädesemissionen, medförandes en utspädning om cirka 55,4 procent baserat på samma aktiekapital respektive antal aktier och röster. När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det registrerade aktiekapitalet att uppgå till 9 846 841,13 SEK fördelat på 140 669 159 aktier.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till GomSpace i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Troels Dalsgaard (CFO)
Tel: +45 31 50 11 82
E-post: trn@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.


Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14.30 CEST den 21 april 2023.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ett prospekt (”Prospektet”) har upprättats i samband med företrädesemissionen och har den 24 mars 2023 godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av Prospektet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper får erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med ett tillämpligt undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med ett tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt en relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med ett tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
------------------------------------------------------------
This information was brought to you by Cision http://news.cision.com
https://news.cision.com/gomspace-a-s/r/gomspace-offentliggor-utfall-i-genomford-foretradesemission,c3756148
The following files are available for download:
https://mb.cision.com/Main/14387/3756148/2002310.pdf Press release - Outcome of rights issue (SWE)
https://news.cision.com/gomspace-a-s/i/financials,c3169687 Financials

Follow us