BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

för/for

GomSpace Group AB (org.nr/reg. no. 559026-1888)

Antagen på årsstämma den 22 april 2022.

Adopted at the annual shareholders’ meeting held on 22 April 2022.

 

1 §      Firma / Name

Bolagets firma är GomSpace Group AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is GomSpace Group AB. The company is a public company (publ).
 

2 §      Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The board of directors’ registered office is in Stockholm.
 

3 §      Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckla och kommersialisera nanosatelliter och kubsatelliter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
The objects of the company’s business are to, directly or indirectly through subsidiaries, develop and commercialize nanosatellites and cube-satellites as well as other activities compatible therewith. 
 

4 §      Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.
The company's share capital shall be not less than SEK 4,200,000 and not more than SEK 16,800,000.


5 §      Aktier / Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
The number of shares in the company shall be no less than 60,000,000 and no more than 240,000,000.
 

6 §      Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.
The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) members without deputy members.
 

7 §      Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors with not more than two (2) deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorized public accountant or a registered public accounting firm.
 

8 §      Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Notices of shareholders’ meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Svenska Dagbladet that a notice has been made.  

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.
Shareholders wishing to participate in shareholders’ meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders’ meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders’ meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder. 
 

9 §      Ärenden på årsstämma/Matters to be addressed at annual shareholders' meetings

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.       Val av ordförande vid stämman;

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.       Godkännande av dagordningen;

4.       Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;

5.       Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7.       Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8.       Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9.       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

I0.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

11.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;

12.     Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt

13.     Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 

The following matters shall be addressed at annual shareholders' meetings:

1.          Election of chairman of the meeting;

2.           Preparation and approval of the voting list;

3.           Approval of the agenda;

4.           Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;

5.           Determination of whether the meeting has been duly convened;

6.           Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report on the group;

7.           Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;

8.           Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;

9.           Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;

10.        Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;

11.        Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors;

12.        Election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; and

13.        Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) or the company's articles of association.
 

10 §    Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxy forms and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.
The board of directors may collect proxies at the company’s expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The board of directors may also, prior to a general meeting, resolve that shareholders shall have the option to exercise their voting rights by means of postal voting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4 a, second paragraph of the Swedish Companies Act.
 

11 §     Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
The company's financial year is 1 January – 31 December.
 

12 §    Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).
 

*****

Follow us